znaczek

Projekty

PROJEKT DĘBIANY

PROJEKT BEJSCE

EKSPEDYCJA RZEMIENOWICE

Ekspedycja Rzemienowice to projekt naukowy skoncentrowany na badaniu śladów osadnictowa z epoki żelaza w międzyrzeczu  Nidy i Nidzicy. Prowadzone przez nas prace skupiają się na badaniach wykopaliskowych osady okresu lateńskiego, rzymskiego i wędrówek ludów w Rzemienowicach.  W ramach projektu badamy także odkryty przez nas mikroregion osadniczy w dolinie rzeki Młyńskiej.

PROJEKT WRZĘPIA - STAROŻYTNI GARNCARZE

Projekt Wrzępia to ekspedycja archeologiczna, związana z badaniem największego w Polsce centrum produkcji garncarskiej z ~ III – V wieku n.e. Na stanowisku we Wrzępi przeprowadzono do tej pory zarówno badania nieinwazyjne jak i wykopaliskowe. Badania magnetyczne wykonane przez mgr Marcina Przybyłę ujawniły olbrzymią skalę stanowiska. Wykopaliska prowadzone przez mgr Magdalenę Okońską-Bulas i mgr Jana Bulasa ujawniły pierwsze piece służące do wypału naczyń zasobowych.

PROJEKT DĘBIANY

Badania w Dębianach mają na celu przebadanie jednego z ciekawszych stanowisk archeologicznych w Polsce które kryje między innymi megalityczne grobowce, groby niszowe i zagadkową konstrukcję z okresu średniowiecza. Liczne znaleziska odkryte w Dębianach związane są z okresem neolitu, epoką brązu i wczesnym średniowieczem. W projekcie w Dębianach uczestniczymy razem z mgr. Marcinem Przybyłą.

EKSPEDYCJA WROCZEŃ

Ekspedycja Wroczeń to projekt naukowy skoncentrowany na badaniu śladów osadnictwa plemion barbarzyńskich w dorzeczu górnego Sanu. Głównym celem projektu jest odkrycie znaczenia góry Wroczeń dla społeczeństw zamieszkujących region otaczający górę w pradziejach i średniowieczu. Projekt prowadzony jest wspólnie z dr Piotrem Kotowiczem z Muzeum Historycznego w Sanoku. 

PROJEKT BEJSCE

Prace w Bejscach mają na celu ratunek silnie niszczonego cmentarzyska kultury przeworskiej. Przeprowadzone dwa sezony badań ujawniły liczne pochówki, w tym wyposażone w broń groby wojowników. Na stanowisku znajdują się ponadto relikty związane z kulturą ceramiki wstęgowej rytej i kulturą mierzanowicką.