znaczek

STATUT

Fundacja Arch

Rozdział I: Postanowienia ogólne

 • 1.
 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Arch, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Jana Bulasa oraz Magdalenę Okońską-Bulas zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Ewę Knuplerz w dniu 22.02.2021 w kancelarii Knuplerz&Knuplerz notariusze SP przy ulicy Grzegórzeckiej nr 105/1 w Krakowie, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.
 • 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

 • 3.
 1. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do realizacji swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 4.
 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
 2. Fundacja używa pieczęci z logiem, nazwą oraz danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 3. Fundacja może dla celów współpracy i promocji za granicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy (Arch Foundation).
 • 5.

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna pożytku publicznego, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 • 6.

Fundacja może ustanawiać odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonymi dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II: Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

 1.

Celami Fundacji są:

 1. Działalność naukowa i badawcza, a w szczególności:
  1. badania archeologiczne, historyczne oraz inne mające na celu poznanie i ochronę dziedzictwa kulturowego
  2. współpraca z instytucjami i organizacjami naukowymi w kraju i za granicą
  3. współpraca międzynarodowa w zakresie badań archeologicznych.
  4. współpraca z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu lokalnego
  5. udział w życiu naukowym w kraju i za granicą
  6. rozwój komplementarnych, interdyscyplinarnych i innowacyjnych metod w badaniach nad dziedzictwem archeologicznym i historycznym.
 2. Działalność oświatowa i popularyzatorska oraz współpraca na różnych polach działalności fundacji z grupami szczególnego zainteresowania:
  1. dziećmi i młodzieżą
  2. studentami
  3. seniorami
  4. weteranami
  5. ludnością obszarów wiejskich i małych miast
  6. naukowcami i specjalistami różnych dziedzin wiedzy
  7. amatorami zainteresowanymi archeologią i historią
  8. organizacjami pozarządowymi
  9. jednostkami samorządu lokalnego
 3. Edukacja i popularyzacja wiedzy o:
  1. archeologii, historii jako dziedzinach nauki
  2. lokalnym dziedzictwie archeologicznym i historycznym
  3. problematyce ochrony dziedzictwa archeologicznego Polski, w tym aspektów prawnych.
  4. działaniach Fundacji i efektach jej badań wśród społeczeństwa, a przede wszystkim grup szczególnego zainteresowania
  5. zagrożeniach prowadzących do zniszczenia stanowisk archeologicznych.
 4. Ochrona dziedzictwa archeologicznego, historycznego i kulturowego Polski, w szczególności: stanowisk archeologicznych, zespołów stanowisk, zabytków ruchomych i nieruchomych, krajobrazów archeologicznych.
 5. Upowszechnienie wiedzy na temat badań Fundacji w kraju oraz za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Współpraca między archeologami a osobami zainteresowanymi historią i archeologią, w tym legalnie działającymi poszukiwaczami zabytków, mająca na celu unormowanie relacji prawnych między tymi dwiema grupami społecznymi i wypracowanie modelu tej współpracy, skutkująca poprawą bezpieczeństwa dziedzictwa kulturowego.
 7. Budowanie pozytywnego obrazu archeologa jako osoby godnej zaufania, dbającej o rozwój wiedzy i ochronę dziedzictwa archeologicznego, historycznego i kulturowego.
 • 2.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prace naukowo-badawcze w dziedzinie archeologii, w tym poszukiwania nierozpoznanych dotychczas stanowisk archeologicznych, weryfikacja zarejestrowanych stanowisk, badania nieinwazyjne i wykopaliskowe o profilu interdyscyplinarnym, czerpiące z metodyki różnych dziedzin nauki oraz korzystające z nowoczesnych technologii.
 2. Współuczestniczenie w badaniach archeologicznych o profilu interdyscyplinarnym i wspieranie inicjatyw zmierzających do realizacji takich badań, w Polsce i za granicą.
 3. Współpracę z muzeami, urzędami ochrony zabytków, instytucjami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu lokalnego, wydawnictwami, firmami i osobami fizycznymi oraz innymi przedstawicielami grup szczególnego zainteresowania w zakresie badań naukowych i popularyzacji wiedzy na temat badań archeologicznych i ochrony dziedzictwa archeologicznego, historycznego i kulturowego w kraju i za granicą.
 4. Współpraca ze specjalistami różnych dziedzin wiedzy, mająca na celu tworzenie innowacyjnych narzędzi i metod wykorzystywanych w procesie badawczym.
 5. Organizowanie i współorganizowanie wydarzeń naukowych, edukacyjnych i edukacyjno-rozrywkowych oraz prezentujących dziedzictwo archeologiczne, historyczne i kulturowe.
 6. Wydawanie publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz tworzenie materiałów dydaktycznych.
 7. Tworzenie i współtworzenie materiałów edukacyjno-rozrywkowych, gier i aplikacji poświęconych tematyce wiedzy o przeszłości.
 8. Prowadzenie strony internetowej oraz profili w mediach społecznościowych, poświęconych fundacji i jej celom.
 9. Publikowanie w czasopismach naukowych (krajowych i zagranicznych) wyników badań prowadzonych z ramienia Fundacji oraz przez członków Zarządu Fundacji.
 10. Udział bierny i aktywny w konferencjach krajowych i międzynarodowych.
 11. Prowadzenie działalności edukacyjnej wśród grup szczególnego zainteresowania w zakresie wiedzy na temat badań archeologicznych i ochrony dziedzictwa narodowego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. Wspieranie i inicjowanie działań mających na celu tworzenie miejsc poświęconych propagowaniu wiedzy o archeologii, historii i dziedzictwie kulturowym, w tym m.in:
  1. muzeów
  2. ścieżek edukacyjno-turystycznych
  3. skansenów
  4. miejsc pamięci
  5. punktów informacji poświęconych archeologii i historii
 13. Popularyzację wiedzy na temat działań i efektów prac Fundacji oraz jej członków na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 14. Przyznawanie nagród i stypendiów osobom i instytucjom zaangażowanym w prowadzenie badań archeologicznych oraz poszerzanie wiedzy na temat dziedzictwa archeologicznego, historycznego i kulturowego.
 15. Działania zmierzające do aktualizacji i poprawy stanu prawnego regulującego prowadzenie badań archeologicznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 3.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, prowadzących działalność pomocniczą lub zbieżną z jej celami.

Rozdział III: Majątek i dochody Fundacji 

 • 1.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) oraz mienie nabyte w trakcie działalności Fundacji.

 • 2.
 1. Przychody Fundacji pochodzą z:
  a) darowizn, spadków i zapisów;
  b) środków publicznych;
  1. dotacji, subwencji i grantów osób prawnych;
  2. d) dotacji i grantów uzyskanych na drodze konkursu z instytucji i organizacji przyznających tego typu środki;
  3. e) dobrowolnych wpłat i innych nieodpłatnych przysporzeń;
   f) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  4. g) przychodów z prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego;
   h) odsetek i depozytów bankowych;
   i) dochodów z majątku Fundacji, w tym majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych.
 • 3.
 1. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte w celu realizacji celów Fundacji.
 2. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, jednakże tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 4. Zapis i polecenie są przeciwwskazaniem do przyjęcia spadku, gdyby znacząco utrudniały realizację celów Fundacji lub powodowałyby inne istotne obciążenia, w tym niezgodne z celami Fundacji.
 • 4.
 1. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystywania określają regulaminy celowe, uchwalone przez Zarząd Fundacji.
 2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2021 r.

Rozdział IV: Organizacja

 • 1.
 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji (zwany dalej „Zarządem”);

   

 • 2.

Zarząd Fundacji – kwestie ogólne

 1. Pierwszy i każdy kolejny skład Zarządu powołują Fundatorzy. Zarząd, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Statutu, składa się z trzech do pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu (zwanego też w Statucie „Prezesem”), Wiceprezesa Zarządu..
 2. Członkowie Zarządu wybierani są na czas nieokreślony.
 3. Na miejsce członka Zarządu, którego członkostwo wygasło, nowego członka Zarządu powołują fundatorzy.
 4. Precyzyjny zakres obowiązków członków Zarządu ustalany jest na drodze uchwały Zarządu.
 5. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:
  a) złożenia przez członka Zarządu pisemnej rezygnacji;
  b) skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, orzekającym pozbawienie praw publicznych
  c) śmierci członka Zarządu;
 6. d) odwołania członka Zarządu zgodnie z postanowieniami Statutu.
 7. Odwołanie członka Zarządu, za wyjątkiem Fundatorów, może nastąpić na drodze uchwały podjętej przez Zarząd zwykłą większością głosów.
 8. Członek Zarządu może zostać odwołany w przypadku:
 9. a) istotnego naruszenia postanowień Statutu, bądź też wyniku zachowania godzącego w dobre imię Fundacji
 10. b) nienależytego wypełniania funkcji i obowiązków członka Zarządu.
 11. Zarząd Fundacji okresowo, nie dłużej niż rok, może liczyć mniej członków niż to wynika z ustępu pierwszego niniejszego paragrafu, w tym składać się z jednego członka Zarządu.
 • 3.

Zarząd Fundacji – zasady działania

 1. O ile Statut nie stanowi inaczej, Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje się zawiadamiając wszystkich członków Zarządu, za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych co najmniej tydzień przed terminem posiedzenia.
 3. Dopuszczalne jest dokonanie zwołania poprzez wysłanie członkowi Zarządu, co najmniej trzy dni przed terminem posiedzenia, zaproszenia pocztą elektroniczną (na adres wskazany przez członka Zarządu).
 4. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad. Regulamin Zarządu może zawierać określenie dodatkowych sposobów zwoływania posiedzeń Zarządu.
 5. Posiedzenie Zarządu może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni, nikt z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezesz własnej inicjatywy, na wniosek członka Zarządu), lub osoba wskazana przez Prezesa.
 2. W przypadku niedyspozycji lub braku Prezesa posiedzenie Zarządu zwołuje inny członek Zarządu Fundacji.
 3. O ile Statut nie stanowi inaczej, Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach, zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności przynajmniej połowy jego członków.
 4. Zarząd może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, w drodze głosowania pisemnego lub głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała Zarządu podjęta poza posiedzeniem jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 5. W przypadku braku większościowej decyzji Zarządu, to znaczy w przypadku gdy liczba głosów oddanych za podjęciem uchwały i liczba pozostałych głosów oddanych w głosowaniu są równe, głos decydujący posiada Prezes.
 6. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy stosuje się następujące zasady:
 7. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały Zarządu i w sposób niesprzeczny z wcześniejszymi uchwałami Zarządu prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji.
 8. O ile Statut nie stanowi inaczej lub inaczej nie wynika z przepisów prawa, każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały Zarządu i w sposób niesprzeczny z wcześniejszymi uchwałami Zarządu prowadzić sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Fundacji objęte jego zakresem obowiązków wynikającym z podziału obowiązków zawartego w Regulaminie Zarządu.
 9. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
 10. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
 11. Zarząd odpowiada w szczególności za:
  a) kierowanie działalnością Fundacji oraz realizację jej celów statutowych;
  b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  c) zarządzanie majątkiem Fundacji;
  d) przygotowywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji;
  e) sporządzanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji;
  f) przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów;
  g) ustalanie wielkości zatrudnienia i płac, a także wysokości wynagrodzenia etatowych pracowników Fundacji oraz zwrotu wydatków poniesionych przez wolontariuszy;
  h) ustanawianie wyróżnień, nagród, odznaczeń, stypendiów oraz innych form honorowania osób wspierających idee i cele Fundacji;
  i) dokonywanie zmian w Statucie Fundacji;
  j) decydowanie o przystępowaniu do spółek i konsorcjów;
  k) przesyłanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji właściwemu Ministrowi, w terminie wynikającym z ustawy o fundacjach, jak również udostępnianie sprawozdania do publicznej wiadomości;
 12. l) decydowanie o podziale rocznego zysku lub pokryciu straty Fundacji.
 13. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, lub być zatrudnieni na podstawie innych stosunków prawnych.
 14. Warunki pracy oraz płacy osób lub podmiotów zatrudnionych przez Fundację określa Prezes i przedstawia do akceptacji Zarządu.
 15. Wynagrodzenie członków Zarządu będzie wypłacane bez naruszania zasobów finansowych przekazanych przez Fundatorów na fundusz założycielski Fundacji.
 16. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu Fundacji samodzielnie.
 17. W celu uzyskania oceny lub recenzji podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz tworzyć ich zespoły, spośród naukowców lub praktykantów, a także zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.
 18. W umowach i sporach z członkami Zarządu Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany jednomyślną uchwałą Zarządu.

Rozdział V: Postanowienia końcowe

 • 1.
 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywniejszego realizowania swoich celów.
 2. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd.
 3. Połączenie nie może nastąpić, jeśli jego wynikiem byłaby zmiana celów Fundacji.
 • 2.
 1. Zmiana statutu, w tym także celów działalności Fundacji, może nastąpić w drodze uchwały Zarządu.
 2. Fundacja ulega likwidacji w wyniku jej rozwiązania.
 3. Decyzję w przedmiocie rozwiązania podejmują Fundatorzy, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
 4. Likwidatorów lub Likwidatora Fundacji powołują Fundatorzy. Czynności likwidacyjne obejmują zakończenie bieżących sprawy Fundacji, ściągnięcie wierzytelności, i wypełnienie zobowiązań Fundacji.
 5. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji zostanie przekazany mocą uchwały Zarządu na rzecz innej instytucji podobnego rodzaju i o tych samych lub podobnych celach.
 6. W przypadkach, w których Statut zastrzega kompetencje dla Fundatorów i nie stanowi inaczej, wykonywanie tych kompetencji wymaga współdziałania Fundatorów.
 7. W razie śmierci jednego z Fundatorów, albo utraty przez jednego z nich zdolności do czynności prawnych, kompetencje zastrzeżone Statutem dla Fundatorów należeć będą do drugiego z Fundatorów.
 8. W razie śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych przez wszystkich Fundatorów, kompetencje zastrzeżone Statutem dla Fundatorów należeć będą do jednej lub dwóch osób wskazanych przez Fundatorów jako uprawnione do wykonywania tych kompetencji, a w razie braku takiego wskazania należeć będą do Zarządu. Każdy z Fundatorów posiada uprawnienie do wskazania jednej osoby uprawnionej, o której mowa w zdaniu poprzednim.
 9. W przypadku wskazania dwóch osób uprawnionych do wykonywania kompetencji Fundatorów, do działania tych osób odpowiednie zastosowanie będą znajdowały zawarte w  Statucie postanowienia dotyczące wykonywania kompetencji przez Fundatorów.
 10. Przewidziane w niniejszym paragrafie oświadczenie o wskazaniu osoby uprawnionej do wykonywania kompetencji Fundatorów wymaga zachowania formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności.
 11. Postanowienia ust. 7 oraz ust. 8 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia przez Fundatora wyraźnego i stanowczego oświadczenia o trwałym zrzeczeniu się wykonywania kompetencji zastrzeżonych Statutem dla Fundatorów.
cropped-znaczek.png